Publikacje

Publikacje naukowe od 2010 roku

red. Teresa Piecuch
 1. T. Piecuch, Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wydaw. C.H. Beck, Warszawa 2010
 2. T. Piecuch, M. Jankowska – Mihułowicz, Ethics within an enterprise – such reputation as the benefis, [in:] “Post-globalization Era? New Vision and New Challenges. The polices and management instruments of corporations. Selected Determinants”, ed. W. Wereda, S. Starnawska, Wydaw. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2010
 3. T. Piecuch, Stres w działalności przedsiębiorcy, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, „Zarządzanie i Marketing”, zeszyt 17, nr 3, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010
 4. T. Piecuch, Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu na przykładzie firm sektora MSP, [w:] „Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys?”, pod red. J. Skalika, Wydaw. UE we Wrocławiu, Wrocław 2010
 5. T. Piecuch, Ewolucja teorii przedsiębiorczości – od przedsiębiorczości indywidualnej do wewnętrznej, [w:] „Uwarunkowania przedsiębiorczości – różnorodność i jedność”, t. 1., pod red. K. Jaremczuka, Wydaw. PWSZ w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2010
 6. T. Piecuch, Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce, [w:] „Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstw”, pod red. M. Matejuna, Wydaw. C.H. Beck, Warszawa 2010
 7. T. Piecuch, Wybrane metody podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] „Interdyscyplinarność w naukach o zarządzaniu”, pod red. W. Czakon, M. Komańda, Prace Naukowe UE w Katowicach, Katowice 2011
 8. T. Piecuch, Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości wewnętrznej, [w:] „Przedsiębiorczość. Szanse i wyzwania”, pod red. H. Kościelniak, Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011
 9. T. Piecuch, Business Intelligence jako narzędzie wywiadu gospodarczego, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 672, pt.: „Rynek informacji i komunikacji”, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011
 10. T. Piecuch, Ludzie młodzi wobec przedsiębiorczości. Przykład województwa podkarpackiego, [w:] „Aspekty i przejawy przedsiębiorczości regionalnej w Polsce”, pod red. A. Richert - Kaźmierskiej, Wydaw. Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2012
 11. T. Piecuch, A. Szajna, E-biznes jako forma prowadzenia działalności gospodarczej przez współczesne przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, „Zarządzanie i Marketing”, z. 19, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012
 12. T. Piecuch, K. Kmiotek, Zachowania organizacyjne. Teoria i przykłady, Wydaw. Difin, Warszawa 2012
 13. T. Piecuch, Specyfika przedsiębiorczości kobiet, Zeszyty Naukowe SGH w Warszawie, nr 116, Warszawa 2012
 14. T. Piecuch, Problematyka podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez kobiety na przykładzie województwa podkarpackiego, [w:] „Przedsiębiorczość. Szanse i wyzwania”, pod red. H. Kościelniak, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012
 15. T. Piecuch, Atuty i bariery funkcjonowania firm rodzinnych, [w:] „Zarządzanie - teoria, praktyka i perspektywy”, pod red. J. Adamczyka, H. Hall, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012
 16. T. Piecuch, Problematyka funkcjonowania firm rodzinnych na przykładzie województwa podkarpackiego, [w:] „Firmy rodzinne - współczesne wyzwania przedsiębiorczości rodzinnej. Kierunki i strategia rozwoju”, pod red. Ł. Sułkowskiego, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom XIII, zeszyt 7, Wydaw. Społecznej Akademii Nauki, Łódź 2012
 17. 18.T. Piecuch, Przedsiębiorczość ludzi młodych województwa podkarpackiego, [w:] „Przedsiębiorczość - natura, atrybuty”, pod red. K. Jaremczuka, Wydaw. PWSZ w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2012
 18. T. Piecuch, B. Bembenek, Przedsiębiorczy wymiar klastra, [w:] „Klastry - wiedza, innowacyjność, rozwój”, pod red. J. Buko, M. Frankowskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 719, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 94, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012
 1. T. Piecuch, Podobieństwa i różnice między przedsiębiorcą indywidualnym a wewnętrznym, [w:] „Przedsiębiorczy menedżer przedsiębiorczej organizacji. Nowoczesne tendencje w nauce oraz w praktyce organizacji i zarządzania”, pod red. A. Marjańskiego, Zeszyty Naukowe Społecznej Akademii Nauk, seria: „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom XIV, zeszyt 3, Wydaw. Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2013
 2. T. Piecuch, Spółdzielnie socjalne jako sposób na wykluczenie społeczne, [w:] „Wykluczenie społeczne. Diagnoza, wymiary i kierunki działań”, pod red. M. Pokrzywa, S. Wilk, Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013
 3. T. Piecuch, Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, wyd. 2., Wydaw. C.H. Beck, Warszawa 2013
 4. T. Piecuch, B. Bembenek, K. Kmiotek, Development of human capital in a cluster as a symptom of intrapreneurship, “Economics” 2013, Vol. 92 (3) Suplement A,Vinlius University, Vinlus 2013
 5. T. Piecuch, Informacja w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej „Zarządzanie i Marketing” 2013, z. 20, t. XVIII, nr 4
 6. T. Piecuch, Various dimensions of contemporary entrepreneurship, “Economic Development and Management Regions”, The International Conference “Hradec Economic Days” 2014, 04-05.02.2014; Peer-Reviewed Conference Proceedings, Part V, University of Hradec Kralove, Hradec Kralove 2014
 7. T. Piecuch, E. Szczygieł, Przedsiębiorczość kobiet wykluczonych. Raport z badań pilotażowych, Wydaw. Stowarzyszenia „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości”, Rzeszów 2014, Link: http://problemyspoleczne.edu.pl/repository/Przedsiebiorczosc%20kobiet%20wykluczonych.pdf
 8. T. Piecuch, M. Mikłosz, E. Szczygieł, Migration processes and the need for intercultural management illustrated with an example of the selected European Countries, “Studies in Modern Society” Academic Papers, 2014, Nr 5 (1); link:http://www.academia.edu/8793518/Migration_processes_and_the_need_for_intercultural_management_illustrated_with_an_example_of_the_selected_European_countries
 9. T. Piecuch, B. Bembenek, Knowledge management in industry cluster as an indication of entrepreneurship, CBU International Conference Proceedings, 2014, Vol 2; link:http://ojs.journals.cz/distribution/2014%20Conference%20Proceedings%20Book.pdf
 10. T. Piecuch, B. Bembenek, M. Jankowska-Mihułowicz, Decision Making on Accesion to the Industry Cluster on the Example of a Family Business, [in:] “Economic and social Development”, ed. I. Filipovic, M. Klacmer Calopa, F. Galetic, 7th International Scientific Conference. Book of Proceedings, New York City 2014
 11. T. Piecuch, Przedsiębiorczość w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, „Marketing i Rynek” 2014, nr 5
 12. T. Piecuch, Przedsiębiorcze aspekty procesu zarządzania, [w:] „Ekonomiczne wyzwania współczesności. Przedsiębiorstwo”, pod red. J. Kuczewskiej, J. Stefaniak-Kopoboru, H. Kruk, Wydaw. Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2014
 13. T. Piecuch, J. Wójcik, Przedsiębiorczość międzynarodowa – teoria i badania, [w:] „Oblicza przedsiębiorczości”, pod red. A. Pastuły, B. Glinki, J. Pasiecznego, Wydaw. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014
 14. T. Piecuch, B. Bembenek, M. Jankowska-Mihułowicz, Strategic Decision Making Within the Cluster in the Context of Organisational Entrepreneurship, [in:] “Economic and Social Development”, ed. J. Bendekovic, M. Klacmer Calopa, D. Filipovic, Book of Proceedings, 6th International Scientific Conference on Economic and Social Development and 3th Eastern European ESD Conference: “Business Continuity”, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Vienna 2014; Link: http://www.esd-conference.com/Book_of_Proceedings_esd_Vienna_2014.pdf
 15. T. Piecuch, B. Bembenek,Entrepreneurial leadership in a business cluster,[w:] “Economic development and entrepreneurship in transition economies. Challenges in the business environment, barriers and challenges for economic and business development”, editors: J. Ateljevic, J. Trivic, Faculty of Economics University of Banja Luka, Banja Luka 2014; Link: http://www.redete.org/doc/confrence-proceedings-2014.pdf
 16. T. Piecuch, A. Molter, Metody jakościowe w badaniu przedsiębiorczości, „Problemy Zarządzania” 2014, vol. 12, nr 3 (47)
 17. T. Piecuch, Charakterystyka przedsiębiorców społecznych – przegląd literatury, „Ekonomia Społeczna (Es)” 2014, nr 2
 18. T. Piecuch, B. Bembenek, B. Ziółkowski, The implementation of RFID technology in the industrial cluster as a indication of entrepreneurial and sustainable development, [in:] “Economic and Social Development”, ed. I. Filipovic, G. Kozina, F. Galatic, Book of Proceedings, 8th International Scientific Conference on Economic and Social Development and 4th Eastern European ESD Conference: “Building Resilient Economy”, Pubblisher: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, University North in Koprivnica, Varazdin, Zagreb 2014; Link: http://www.esd-conference.com/Book_of_Proceedings_esd_ZG_2014.pdf
 19. T. Piecuch, M. Piecuch, Analiza sytuacji ludzi młodych na rynku pracy – rozważania teoretyczne i badania empiryczne, „Modern Management Review” 2014, nr 4, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
 20. T. Piecuch, Przedsiębiorczość i innowacje w teorii i praktyce funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2015, nr 6
 21. T. Piecuch, E. Szczygieł, Użyteczność dochodu gospodarstw domowych kobiet prowadzących działalność gospodarczą, „Ekonomia” 2015, nr 41
 22. T. Piecuch, E. Szczygieł, Specyfika przedsiębiorczości regionalnej, [w:] „Przedsiębiorczość – perspektywą zmian”, pod red, K. Jaremczuka, Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania w Przemyślu, Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania, Rzeszów 2015
 23. T. Piecuch, E. Szczygieł, Przedsiębiorczy potencjał regionu - przykład województwa podkarpackiego, [w:] „Przedsiębiorczość – perspektywą zmian”, pod red, K. Jaremczuka, Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania w Przemyślu, Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania, Rzeszów 2015
 24. T. Piecuch, E. Szczygieł, Podejście kobiet do przedsiębiorczości – raport z badań, [w:] „Przedsiębiorczość: jednostka, organizacja, kontekst”, pod red. A. Postuły, J. Majczyk, M. Dareckiego, Wydaw. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015
 25. T. Piecuch, Przedsiębiorca i menedżer – analiza teoretyczna i badania empiryczne, [w:] „Doskonalenie zarządzania organizacją. Teoria i praktyka”, pod red. M. Boguszewicz-Kreft, R. Gumińskiej, K. Sokołowskiej, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, tom 40, Wydaw. WSB w Gdańsku, Gdańsk 2015
 26. T. Piecuch, Funkcjonowanie przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce na przykładzie firmy A. Baran sp. z o.o sp. k., „AUNC - Acta Universitatis Nicolai Copernici - Zarządzanie” 2015, Vol. 42, No 1, Nauki Humanistyczno-Społeczne, Zwszyt 423, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015
 27. T. Piecuch, K. Chudy-Laskowska, K. Kmiotek, Kapitał ludzki przedsiębiorstwa a wdrażanie innowacji – przykład RFID (API), [w:] „Teoria i praktyka zarządzania w obliczu wyzwań”, pod red. J. Kaczmarek, W. Szymla, Wydaw. Fundacji UE w Krakowie, Kraków 2015
 28. T. Piecuch, K. Chudy-Laskowska, K. Kmiotek, Innovation Implementation in Polish Enterprises Exemplified by RFID Technology, [w:] 7th International Conference: Economic Challenges in Enlarged Europe, ed. by A. Hazak, Tallin University of Technology, Tallin 2015
 29. T. Piecuch, M. Mikłosz, E. Szczygieł, A. Barroca, Cultural conditions for individual and corporate entrepreneurship development, „Modern Management Review” 2015, Vol. XX, Nr 4
 30. T. Piecuch, B. Bembenek, J. Sudoł-Pusz, Business Cluster and Social Cooperatives – a Possibility to Promote Female Entrepreneurship in Rural Europe, [w:] “Woman and Migration in Rural Europe. Labor Market, Representations and Policies”, ed. K. Wiest, Palgrave Macmillan, Hampshire 2016, Link: https://books.google.pl/books?id=s7LtCwAAQBAJ&pg=PA176&lpg=PA176&dq=bogus%C5%82aw+bembenek&source=bl&ots=E-WBZiXYKq&sig=DJv-8Pui5RmfPNQQhCYmFsVEVKQ&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwjL5LiMgofMAhUBWywKHWCGA9g4ChDoAQgwMAQ#v=onepage&q=bogus%C5%82aw%20bembenek&f=false
 31. T. Piecuch, B. Ziłókowski, M. Jankowska-Mihułowicz, K. Chudy-Laskowska, Rozwój systemów RFID w przedsiębiorstwach, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2016, Otwarty dostęp: http://oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/otwarty-dostep/monografie/2016/ziolkowski-bozydar-marzena-jank/
 32. T. Piecuch, Proces kadrowy a przedsiębiorczość korporacyjna, [w:] „Perspektywy spojrzenia na czynniki sukcesu organizacji XXI wieku”, pod red. H. Czubasiewicz, P. Gajewskiego, J. Waśniewskiego, Wydaw. Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2016
 33. T. Piecuch, B. Ziółkowski, M. Jankowska-Mihułowicz, K. Chudy-Laskowska, Determinanty strategii sukcesu dostawców systemów RFID z API – wyniki badań metodą delficką, [w:] „Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce”, pod red. A. Kalety, K. Moszkowicz, Zeszyty Naukowe UE we Wrocławiu, nr 444, Wydaw. UE we Wrocławiu, Wrocław 2016
 34. T. Piecuch, E. Szczygieł, Rozkłady dochodów przedsiębiorców i ich użyteczność na tle innych grup społeczno-ekonomicznych, [w:] „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, pod red. M. G. Woźniaka, Zeszyt 48, Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katedra Mikroekonomii, Rzeszów 2016
 35. T. Piecuch, Przedsiębiorcza orientacja współczesnych polskich korporacji, „Studia i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego” 2016, nr 2 (21), cz. 1; Open access: http://www.sim.wz.uw.edu.pl/pl/numer/numer-2-2016-cz1
 36. T. Piecuch, K. Chudy-Laskowska, K. Kmiotek, The issue of innovation implementation on the example of RFID technology, [w:] „Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business”, ed. C. Olexova, M. Janoskova, University of Economics in Bratislava, Faculty of Business Economics with seat in Košice, Košice, The Slovak Republic 2016; http://mts-conference.euke.sk/en/wp-content/uploads/Zbornik_MTS_2016.pdf
 37. T. Piecuch, Motywowanie do intraprzedsiębiorczości, „Roczniki Ekonomii i Zarządzania” 2016, KUL w Lublinie, Tom 8 (44), z. 2, Open access: http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/reiz/article/view/4133
 38. T. Piecuch, Zwinność a przedsiębiorczość przedsiębiorstw, „Nowoczesne Systemy Zarządzania” (Modern Management Systems”), Vol. 12, No. 1, Wydaw. WAT, Warszawa 2017
 39. T. Piecuch, K. Chudy-Laskowska, Jakość życia przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem kobiet prowadzących działalność gospodarczą, [w:] „Pomiar jakości życia w układach regionalnych i krajowych. Dylematy i wyzwania”, pod red. A. Piotrowskiej-Piątek, Studia i Materiały „Miscellanea Oeconomicae”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2017, nr 3, Rok 21, tom I
 40. T. Piecuch, B. Ziółkowski, M. Jankowska-Mihułowicz, K. Chudy-Laskowska, Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw stosujących systemy RFID z API – wyniki badań metodą delficką, „Przegląd Nauk Ekonomicznych” („Economic Sciences Review”) 2017, nr 27, Wyd. PTE oddział w Łodzi, Łódź 201Uwarunkowania rozwoju ekosystemu biznesowego RFID w Polsce, [w:] „Kierunki badań innowacyjności”, pod red. A. Lipińska, P. Klimas, Seria: Biznes i Zarządzanie, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków 2018, s. 187-202
 41. Piecuch, Rozwój przedsiębiorczości korporacyjnej – perspektywa indywidualna i organizacyjna, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2018, ss. 262, ISBN 978-83-7934-203-7
 42. Lozinski O., Pomykała M., Piecuch T., Chudy-Laskowska K., Jankowska-Mihułowicz M., Szczygieł E., Psychologiczna specyfika publicznej świadomości prawnej na temat stosunku obywateli do korupcji, Zbiornik materiałów sprawozdawczej konferencji edukacyjny-naukowego Instytutu Prawa i Psychologii Narodowego Uniwersytetu «Politechniki Lwowskiej» na temat: «Obrona praw i wolności człowieka i obywatela w warunkach kształtowania prawnego państwa». 28 maja 2018 roku. Wydawnictwo «Politechniki Lwowskiej», Lwów: 2018, s. 217-219; ISBN 978-966-941-178-5. Лозинський О. М., Помикала Т., П’єцух М., Янковська-Міхулович К., Чуді-Ласковська, Е., Щигел. Психологічна специфіка суспільної правосвідомості щодо ставлення громадян до корупції // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави: збірник тез VII Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018
 43. Lozynskyi O., T. Piecuch, Szczygieł E., Chudy-Laskowska K., Badanie psychologicznego wpływu kultury organizacyjnej na zachowania osób współpracujących w zespołach, „Psychological Dimensions of Culture, Economics, Management” Science Journal / [responsible editor O.M. Lozynskyi]. Ukraine, Lviv. – XІІ, 2018. – 136 p. - P. 49-57 ISSN 2409-1375.
 44. Lozynskyj O., Piecuch T., Ocena trafności i rzetelności metodologii "Siła kultury organizacyjnej" w diagnozowaniu cech zarządzania zespołem, „Psychological Dimensions of Culture, Economics, Management”: Science Journal / [responsible editor O.M. Lozynskyi]. Ukraine, Lviv. – XІІ, 2018. – 136 - P. 39-48; ISSN 2409-1375.
 45. Szczygieł, T. Piecuch, Rolnicy i przedsiębiorcy – indywidualne działanie i dwie drogi rozwoju, [w:] „Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy”, Zeszyt nr 54 (2/2018), Wydaw. Katedry Mikroekonomii, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2018, s. 449-464; ISSN 1898-5084
 46. T. Piecuch, E. Szczygieł, Przedsiębiorczość szarej strefy, Roczniki Ekonomii i Zarządzania KUL w Lublinie, Tom 10 (46), nr 2, Lublin 2018, s. 95-107  
 47. T. Piecuch, Strategiczne aspekty przedsiębiorczości korporacyjnej, „Organizacja i Kierowanie” („Organization and Management”) 2018, nr 4 (183), s. 71-86
 48. T. Piecuch, K. Chudy-Laskowska, E. Szczygieł, The living standard of inhabitants of the Carpathian Euroregion, [in:] “Production Management and Business Development”, ed. by B. Mihalčová, P. Szaryszová, L. Štofová, M. Pružinský, B. Gontkovičová, CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, London, New York, Leiden 2019, pp. 179-184
 49. T. Piecuch, E. Szczygieł, O. Lozynskyi, The issues of entrepreneurship of young people – theoretical consideration and empirical research, “Hradec Economic Days” 2019, Vol. 9 (2). Editors: P. Jedlička, P. Marešova, I. Soukal, (Double-blind peer-reviewed proceedings, part II of the international scientific conference, Publisher University of Hradec Kralove, Czech Republic, s. 206-215
 50. Work-Life Banalce w teorii i praktyce funkcjonowania współczesnych organizacji, pod red. T. Piecuch, E. Szczygieł, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2019, ss. 184
 51. T. Piecuch, B. Piecuch, Work-Life Balance w kontekście stresu i wypalenia zawodowego, [w:] Work-Life Banalce w teorii i praktyce funkcjonowania współczesnych organizacji, pod red. T. Piecuch, E. Szczygieł, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2019, s. 15-30
 52. T. Piecuch, K. Chudy-Laskowska, Koncepcja Work-Life Balance w działalności przedsiębiorcy, [w:] Work-Life Banalce w teorii i praktyce funkcjonowania współczesnych organizacji, pod red. T. Piecuch, E. Szczygieł, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2019, s. 31-48

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję